آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

داستان‌های هزار و یک شب

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه صفرمحمدلو

1383/02/06

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي رحيمي

1386/02/08

دبستان پسرانه سما

حجت جوزقي

1386/02/05

دبستان پسرانه سما

محمدجواد صديقي

1388/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كاوسي

1384/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه فضل الهي

1383/02/01

دبستان پسرانه سما

عارف نصرخادم لي

1392/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله هاشمي

1384/02/07

دبستان دخترانه سما

الهام صفاري

1390/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه معصومخاني

1383/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان اسماعيلي

1384/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آزاد داور

1383/02/08