آخرین اخبار مدارس


28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبستان دخترانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشت

ریچارد پنچیک

علم و ماجراهای علمی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

شيدا نوري

1384/11/24

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين رهبر

1380/11/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا زارعپورعلي آباد

1382/11/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قاسمي

1383/11/23

دبستان پسرانه سما

محمدسام رستمي

1390/11/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان مروتي

1383/11/26

دبستان پسرانه سما

علي فتح اللهي

1386/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا معصومي

1381/11/26

دبستان پسرانه سما

اميررضا رضائي

1388/11/29

دبستان پسرانه سما

محمدحسين بهرامي

1385/11/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده مبينا نعمتي

1382/11/23

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدياسين حسيني

1389/11/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه لطيف

1379/11/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان مجيدي

1381/11/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمرصاد طاهري ميران محله

1383/11/29

دبستان پسرانه سما

محمدكيان مرادي

1390/11/30

دبستان پسرانه سما

ايليا طاهري

1389/11/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه السادات حجازي

1382/11/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اصغر ميري

1383/11/27