آخرین اخبار مدارس


22 دی دبستان پسرانه سما

18 دیدبستان دخترانه سما

15 دیدبستان دخترانه سما

14 دی دبستان پسرانه سما

01 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

سیاره یخی

حمید نوایی لواسانی

داستان علمی تخیلی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیررضاثمری خلج

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدصادق متولی زاده

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آؤوین مهلوجی

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیماپیکان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی رضامهندسی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کوروش علیزادگان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه ریاضی جهانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مراغي

1388/11/08

دبستان پسرانه سما

محمدطاها كاظمي

1383/11/02

دبستان پسرانه سما

حميدرضا درويش

1385/11/03

دبستان پسرانه سما

سپهر دهقاني منش

1388/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حسني

1381/11/01

دبستان پسرانه سما

سيدصالح متولي زاده

1388/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم جوكار

1381/11/06

دبستان پسرانه سما

محمدمتين كباري

1384/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رستمي

1380/11/08

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رضازاده

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

سيداميررضا تقي پورسياهكله

1383/11/04

دبستان دخترانه سما

هانيه خلج اميرحسيني

1387/11/06

دبستان دخترانه سما

الهام لطيف

1384/11/04

دبستان پسرانه سما

عليرضا قاسمي

1385/11/04

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

جواد بهمن

1378/11/01

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سيار

1389/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش طالب

1382/11/06

دبستان پسرانه سما

مهرشاد بهادرلو

1386/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومن دلنوازهاشملويان

1381/11/04